Prawo do odszkodowania a wywłaszczenie na mocy uchwały

Nieruchomości | 6/2017

W 2015 r. kilku spadkobierców wywłaszczonych właścicieli gruntów we wsi Niechorze postanowiło dochodzić swoich praw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiła do starosty powiatu o ustalenie wysokości odszkodowania i jego wypłatę w związku z przejęciem przez państwo w latach 70. danych gruntów. 

W 2015 r. kilku spadkobierców wywłaszczonych właścicieli gruntów we wsi Niechorze postanowiło dochodzić swoich praw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiła do starosty powiatu o ustalenie wysokości odszkodowania i jego wypłatę w związku z przejęciem przez państwo w latach 70. danych gruntów. Wnioskodawcy powoływali się przy tym na przepisy art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 5 pkt 3 GospNierU. Według nich, skoro nigdy wcześniej nie zostało ustalone i wypłacone odszkodowanie za wywłaszczenie, powinno do tego dojść w momencie złożenia wniosku. Starosta nie zgodził się z taką argumentacją. Zwrócił uwagę na fakt, że w czasach, kiedy doszło do wywłaszczenia, nie obowiązywały przepisy, na które powoływali się spadkobiercy. Tę opinię podtrzymał Wojewoda. Dodatkowo stwierdził on, że w latach 70. do wywłaszczenia doszło na mocy uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Nadzorczej, która to nie miała statusu decyzji administracyjnej, co w konsekwencji tym bardziej wyklucza zastosowanie przepisów, na które powoływali się wnioskodawcy. Spór trafił na sądową wokandę. WSA w Szczecinie w wyroku z 26.4.2017 r. (II SA/Sz 207/17) stanął po stronie spadkobierców. Sąd zwrócił uwagę, że przepisy, na które się oni powoływali, jak najbardziej mają zastosowanie do spraw, mających swój początek w okresie, kiedy GospNierU jeszcze nie obowiązywała. Dodatkowo stwierdził, że takie same prawa do dochodzenia swoich roszczeń mają zarówno te osoby, które zostały wywłaszczone na mocy decyzji administracyjnej, jak i uchwały ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa. W efekcie rozpoznania i wyroku WSA decyzje wydane wcześniej zostały uchylone. Sąd nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.