Prawne (nie)możliwości modyfikacji decyzji wydawanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie art. 36 ust. 1 OchrZabytU

Nieruchomości | 2/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.2.3
Anna Żak-Stobiecka

Wojewódzki konserwator zabytków jest organem zespolonej administracji rządowej posiadającym umocowanie do wydawania decyzji administracyjnych m.in. w przedmiocie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane oraz inne działania przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Decyzje te podlegają weryfikacji w trybach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (jak każde decyzje administracyjne), tj. m.in. mają do nich zastosowanie przepisy dotyczące wznowienia postępowania (art. 145 KPA), jak również te, mające na celu stwierdzenie nieważności. Należy zauważyć, że postępowania nadzwyczajne (wznowienie, stwierdzenie nieważności) mają na celu usunięcie z obrotu prawnego decyzji dotkniętych jedną z wad wskazanych w tych przepisach, a zatem dotyczą decyzji nieprawidłowych (obarczonych wadą).
Co w sytuacji, kiedy zaistnieje potrzeba zmiany decyzji prawidłowej? Na przykład w sytuacji, gdy inwestor postanowi zmienić zwoje zamierzenie inwestycyjne. Albo zupełnie zrezygnuje z tego zamierzenia i postanowi scedować uprawnienia wynikające z decyzji o pozwoleniu na prace przy zabytku na inny podmiot.
Ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 2067 ze zm.; dalej OchrZabytU) nie daje prawnych możliwości takiej modyfikacji decyzji wydawanych na podstawie art. 36 ust. 1 OchrZabytU. W niniejszym artykule autor spróbuje poszukać rozwiązania tego – dość ważkiego – problemu.