Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości a ułatwienia dostępu do szerokopasmowego Internetu

Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości a ułatwienia dostępu do szerokopasmowego Internetu

Nieruchomości | Październik 2012
Moduł: nieruchomości
Rafał Golat

W dniu 7.6.2010 r. weszła w życie nowa ustawa z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675; dalej Wspier­Usług­TelekomU). Celem jej uchwalenia było m.in. poszerzenie dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Poza wieloma innymi unormowaniami, zawartymi w powyższej ustawie, wprowadza ona nowe regulacje odnośnie do sytuacji prawnej (praw i obowiązków) właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów, uprawnionych do korzystania z nich (dysponującym w stosunku do nieruchomości innymi prawami niż prawo własności), którzy dla uproszczenia określani będą poniżej łącznie jako prawni dysponenci nieruchomości.

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dwa zagadnienia, a mianowicie:

1. prawa i obowiązki prawnym dysponentów nieruchomości związane z łączami telekomunikacyjnymi w budynkach (Rozdział 3 Wspier­Usług­TelekomU) oraz

2. pozycja prawnych dysponentów nieruchomości w postępowaniach o ustalenie regionalnej sieci szerokopasmowej (Rozdział 6 Wspier­Usług­TelekomU), którą jest sieć szerokopasmowa realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, fundację, której fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorcę w rozumieniu ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) albo przez partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w ramach programów operacyjnych (art. 2 pkt 1 i pkt 2 Wspier­Usług­TelekomU).

Dostęp do Internetu a nowe obiekty budowlane

Jednym z założeń Wspier­Usług­TelekomU było uczynienie z dostępu do szerokopasmowego Internetu powszechnie obowiązującego standardu, co dotyczy zasadniczo obiektów budowlanych, a w szczególności budynków użytkowanych przez osoby fizyczne oraz inne podmioty, w tym przez przedsiębiorców. Pod tym względem obiekty budowlane mogą zostać najogólniej rzecz biorąc podzielone na trzy zakresy:

– obiekty już istniejące przed wejściem w życie ustawy, posiadającego dostęp do szerokopasmowego Internetu,

– obiekty już istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, które takiego dostępu nie posiadają oraz

– obiekty realizowane po wejściu ustawy w życie, w przypadku których dostęp do szerokopasmowego Internetu powinien zostać uwzględniony.

Wymóg wyposażania nowych obiektów w dostęp do szerokopasmowego Internetu wynika ze znowelizowanych przez Wspier­Usług­TelekomU przepisów ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej PrBudU). W obecnym stanie prawnym obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu (art. 5 ust. 1 pkt 2a PrBudU).

Formalnym ułatwieniem w zapewnieniu dostępu obiektów budowlanych do Internetu jest ponadto poszerzenie przypadków budowy, niewymagających pozwolenia budowlanego, a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi, o budowę telekomunikacyjnych linii kablowych i kanalizacji kablowej, a jeżeli chodzi zaś o roboty budowlane m.in. o roboty budowlane polegające na instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej (art. 29 ust. 1 pkt 20a i pkt 20b, ust. 2 pkt 17 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 PrBudU).

Należy też zauważyć, że [...]