Praktyka zastrzegania w umowach postanowień o bezusterkowym odbiorze robót budowlanych

Nieruchomości | 7/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.7.3
Weronika Sawik
Praktyka zastrzegania w umowach postanowień o bezusterkowym odbiorze robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych. Z przepisów Kodeksu cywilnego (KC) wynika, że odbiór obiektu jest podstawowym obowiązkiem inwestora, ściśle związanym z obowiązkiem oddania obiektu przez wykonawcę. Przepis art. 654 KC dodaje także, że w braku odmiennego postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.
W praktyce realizacji umów o roboty budowlane, na etapie odbioru robót, pojawiają się liczne wątpliwości interpretacyjne, wynikające z odmiennego rozumienia momentu odbioru robót oraz ewentualnych możliwości odmowy dokonania tego odbioru. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy strona powierzająca roboty budowlane zastrzega w umowie uzależnienie zapłaty wynagrodzenia od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Czy inwestor jest uprawniony, aby zastrzec w umowie o konieczności odbioru bezusterkowego?