Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. XI (ost.) – odmowa przyjęcia materiałów do zasobu

Nieruchomości | 12/2018
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.18.12.10
Jarosław Krupiński

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji materiałów, sporządzonych i przekazywanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) przez wykonawcę prac geodezyjnych, starosta wykonuje ustawowy obowiązek ich zwrotu wraz ze stosownym protokołem weryfikacji. W terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, wykonawca może ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli starosta nie uwzględni stanowiska wykonawcy, wówczas organ ten ma obowiązek wydać decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę (art. 12b ust. 8 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, ze zm.; dalej PrGeodKartU). Negatywny wynik weryfikacji ujawniany jest w protokole zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Protokół, wraz z wadliwymi materiałami, starosta doręcza wykonawcy prac geodezyjnych, który wniósł je po zakończeniu prac geodezyjnych. Pismo wykonawcy zawiadamiające o zakończeniu prac geodezyjnych, przekazywane wraz z materiałami lub zbiorami danych, nie podlega zwrotowi. Negatywny wynik weryfikacji, dotyczący niezgodności z przepisami prawa ujawnionych w trakcie weryfikacji materiałów, powinien opiera się na konkretnych środkach dowodowych. Dlatego przed zwrotem materiałów, ze względu na wspominaną wcześniej1 utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych (odnośnie działań organu administracji, które mogą stać się okolicznościami faktycznymi decydującymi o wyniku postępowania administracyjnego), starosta powinien utrwalić w aktach sprawy dowody uzasadniające negatywny wynik weryfikacji. Odpowiednio poświadczone środki dowodowe (uwierzytelnione kopie), w szczególności pochodzące z operatów technicznych oraz zbiorów danych lub materiałów zgromadzonych w PZGiK, będą stanowiły źródło faktów mających znaczenie dla potencjalnego postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przyjęcia do zasobu materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych.