Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym

Nieruchomości | 10/2015
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Łukasz Matys

Przedsiębiorca zamierzający umieścić linię wysokiego napięcia na nieruchomości musi uzyskać na to zgodę właściciela. W wypadku braku zgody właściciela przedsiębiorca może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości lub wystąpić do starosty powiatowego z wnioskiem o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm.; dalej GospNierU)1. Problemy pojawiają się, gdy elementy linii elektroenergetycznej mają być umieszczone na (lub nad) nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym. W doktrynie i orzecznictwie2 sądów powszechnych i administracyjnych ukształtował sieę pogląd, zgodnie z którym inwestor nie może samowolnie wejść na teren nieruchomości, celem prowadzenia na niej prac budowlanych3. Przeprowadzenie postępowania cywilnego o ustanowienie służebności przesyłu w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wydaje się niemożliwe. Sąd bowiem zwróci wniosek, w którym nie ma podanego uczestnika postępowania. Zatem jedynym racjonalnym rozwiązaniem dla pomiotu chcącego posadowić elementy linii elektroenergetycznej na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wydaje się skorzystanie z drogi przewidzianej w GospNierU.