Popyt na ziemię rolną i lasy wśród cudzoziemców

Nieruchomości | 5/2013

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach sprawozdania ze stosowania przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w minionym roku obcokrajowcy uzyskali ponad 400 zezwoleń na nabycie nieruchomości w Polsce.

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach sprawozdania ze stosowania przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w minionym roku obcokrajowcy uzyskali ponad 400 zezwoleń na nabycie nieruchomości w Polsce.

Z raportu wynika, że zdecydowana większość z nich (318 zezwoleń) dotyczyła nabycia nieruchomości gruntowych. 80 zezwoleń wydano na zakup mieszkań i lokali użytkowych, a 11 na zakup udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce. Okazuje się, że cudzoziemcy byli najbardziej zainteresowani nabyciem nieruchomości gruntowych (318 zezwoleń), w tym zwłaszcza rolnych i leśnych. Właśnie na takie transakcje wydano najwięcej, ponieważ aż 218 zezwoleń. Objęły one łączną powierzchnię 1021,28 ha. Ze sprawozdania wynika, że w minionym roku 74 razy odmówiono cudzoziemcom zezwolenia na nabycie nieruchomości (w tym lokali). Głównymi przyczynami wydania takiej decyzji były: braki formalne w postaci niedostarczenia przez zainteresowanych niezbędnych dokumentów, niewykazanie trwałych więzi z Polską oraz sprzeciw Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej. Wszyscy cudzoziemcy, którzy chcieli nabyć udziały oraz akcje spotkali się z pozytywną decyzją władz.

Począwszy od początku lat 90. do końca minionego roku cudzoziemcom wydano łącznie 24 214 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o zsumowanej powierzchni ponad 50 tys. ha. Okresem największego zainteresowania inwestowaniem w polskie nieruchomości był koniec lat 90. Od drugiej połowy lat 90. do końca 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych wydał łącznie 3335 zezwoleń na nabycie akcji lub udziałów.

Źródło: Rzeczpospolita