Pojęcie „obszaru oddziaływania obiektu” po nowelizacji PrBudU z dnia 13.2.2020 r.

Nieruchomości | 11/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.11.2
Anna Wilk
Pojęcie „obszaru oddziaływania obiektu” po nowelizacji PrBudU z dnia 13.2.2020 r.

Ustawa z dnia 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471, 695, 782) wprowadziła fundamentalną zmianę dotyczącą pojęcia tzw. obszaru oddziaływania obiektu. Nowelizacja, która weszła w życie 19.9.2020 r., będzie mieć istotny wpływ na określenie kręgu osób będących stronami postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.
Artykuł 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane (PrBudU) w dotychczasowym brzmieniu definiował obszar oddziaływania obiektu jako obszarze oddziaływania obiektu. Należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Wyznaczenie tego obszaru miało istotne znaczenie w kontekście art. 28 ust. 2 PrBudU, zgodnie z którym stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W doktrynie wskazuje się, że art. 28 ust. 2 PrBudU stanowi lex specialis w stosunku do art. 28 KPA, zgodnie z którym stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Tym samym krąg podmiotów mogących występować w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie pozwolenia na budowę jest ograniczony w stosunku do ogólnej regulacji KPA1. Omawiana nowelizacja zmieniła definicję obszaru oddziaływania obiektu wskazując, że należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Wykreślono zatem słowa „ograniczenia w zagospodarowaniu”, wprowadzając tym samym zasadę, że ograniczenia, o których mowa w art. 3 pkt 20 PrBudU, dotyczyć mają tylko zabudowy, a nie zagospodarowania sensu largo.