Podatnik VAT w obrocie nieruchomościami. Cz. V – uzbrojenie terenu w orzecznictwie sądów

Nieruchomości | 4/2022
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.22.4.8
Grzegorz Kaptur

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) z 15.9.2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10 Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10), wskazane zostały okoliczności związane z transakcją sprzedaży działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości. Należy je uwzględniać dla potrzeb uznania, iż działalność podmiotu sprzedającego działki gruntu wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 VATU1. Trybunał uznał, iż dla stwierdzenia, czy dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu działkami, koniecznym jest ustalenie, iż podjął on aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do podejmowanych przez producentów, handlowców czy usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE.L2006.347.1; dalej Dyrektywa VAT). Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotnym jest wskazanie, iż do powyższej kategorii TSUE zaliczył uzbrojenie zbywanego gruntu.
W praktyce stosowania przepisów VATU ustalenie, czy sprzedający grunt dokonał jego uzbrojenia bardzo często decyduje o kwalifikacji jego aktyw­ności w zakresie obrotu nieruchomościami. Tendencję powyższą można dostrzec również w orzecznictwie sądów administracyjnych, które odmawiając uznania działalności sprzedającego jako działalności gospodarczej wskazują na brak wystąpienia „minimum” w postaci uzbrojenia zbywanego gruntu (obok czynności marketingowych)2. Również analiza treści uzasadnień orzeczeń NSA3 uznających aktywność sprzedającego za działalność gospodarczą wskazuje, iż w ciągu czynności podejmowanych przez sprzedającego z reguły występowały działania związane z uzbrojeniem zbywanego terenu. Z powyższych powodów to właśnie kwestia uzbrojenia zbywanego gruntu wydaje się zajmować centralne miejsce w przypadku konieczności oceny stanów faktycznych dotyczących zbycia działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości.