Pakiet Morawieckiego a zmiany dotyczące nieruchomości

Nieruchomości | 12/2016

Rząd zaakceptował propozycję kolejnych uproszczeń dotyczących Prawa budowlanego, które zostały zawarte w tzw. pakiecie wicepremiera Morawieckiego „100 zmian dla firm”. W ich ramach zaproponowano rozszerzenie zakresu robót budowlanych, których realizacja nie będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub załatwiania innych skomplikowanych formalności. 

Rząd zaakceptował propozycję kolejnych uproszczeń dotyczących Prawa budowlanego, które zostały zawarte w tzw. pakiecie wicepremiera Morawieckiego „100 zmian dla firm”. W ich ramach zaproponowano rozszerzenie zakresu robót budowlanych, których realizacja nie będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub załatwiania innych skomplikowanych formalności. W myśl proponowanych uproszczeń na samo zgłoszenie do urzędu będzie można wybudować np.: parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy mniejszej niż 35 m2; suszarnie kontenerowe nieprzekraczające 21 m2; instalacje klimatyzacyjne, przydomowe baseny lub oczka wodne do 50 m2. Podobne ułatwienia rząd planuje wprowadzić w stosunku do budowy zjazdów z dróg powiatowych czy gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. W ich wypadku nie będzie konieczności uzyskiwania pozwolenia, a wystarczy właśnie zgłoszenie do urzędu. Zmiany mają także dotyczyć budowy wiat. Według obecnie obowiązujących przepisów na działce, na której stoi już budynek mieszkalny, w ramach dokonanego zgłoszenia można postawić tylko jedną wiatę o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2. Tymczasem po wprowadzeniu w życie uproszczeń możliwe ma być budowanie wiat o powierzchni do 35 m2, przy czym jedna taka wiata ma przypadać na każde 500 m2 działki. Kolejne ułatwienia mają dotyczyć użytkowania obiektów tymczasowych. Teraz, po upływie wyznaczonego terminu na użytkowanie (120 dni), tego typu obiekt musi zostać rozebrany. Jeśli proponowane przepisy zostaną uchwalone, czas na użytkowanie zostanie przedłużony do 180 dni, a korzystający z niego będą mogli go eksploatować do momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Rząd myśli także o zmniejszeniu obecnego – rygorystycznego jego zdaniem – podejścia do samowoli budowlanych, powstałych na skutek istotnych odstąpień od projektu budowlanego. W myśl obowiązujących przepisów, w przypadku gdy realizowany obiekt budowlany w trakcie budowy ulegnie istotnym zmianom względem projektu, konieczne jest przedłożenie projektu zamiennego. Według proponowanych rozwiązań, jeśli ostateczny kształt inwestycji będzie odbiegał od założonego wyjściowo o mniej niż 2% (tzn. w tej granicy będą się znajdowały uzyskane wymiary obiektu po jego realizacji – tj. wysokość, szerokość, długość itd.), inwestor zostanie zwolniony z obowiązku przedkładania urzędnikom dodatkowej dokumentacji projektowej. Warunkiem zastosowania takiego łagodnego podejścia ma być nieprzekroczenie granicy obszaru oddziaływania inwestycji. Ponadto w ramach pakietu ministra Morawieckiego zapowiedziano także skrócenie o 7 dni okresu, podczas którego inwestorzy będą musieli oczekiwać na odpowiedź urzędów. Tak zwana milcząca zgoda ma funkcjonować po upływie już 21, a nie jak jest dotychczas – 30 dni od złożenia danego wniosku. Propozycje rządowe są na etapie prac legislacyjnych w Sejmie. Wspomniane wyżej propozycje zmian w przepisach zostały przedstawione niezależnie od trwających prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma objąć swoim zakresem wszystkie obecnie obowiązujące przepisy dotyczące tak prawa budowlanego, jak i zagospodarowania przestrzennego.