Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę przy granicy nieruchomości

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę przy granicy nieruchomości

Nieruchomości | 8 [60] sierpień 03
Moduł: nieruchomości
Alicja Plucińska-Filipowicz

Podpisane przez skarżących oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę przedmiotowego budynku przy granicy nie zawierające żadnych ograniczeń co do wymiarów budynku, a w tym co do jego wysokości, wskazuje na to, iż skarżący godząc się na budowę tego budynku, inwestorowi pozostawili decyzję w zakresie technicznych rozwiązań, również dotyczących wysokości budynku. Orzekający w sprawie organ administracji miał więc prawo przyjąć w tej sytuacji, iż przedstawione przez inwestora zamierzenie budowlane przewidujące budowę przy granicy działki o określonej w projekcie budowlanym wysokości nie tylko nie narusza przepisów prawa, ale również nie narusza uzasadnionych interesów strony skarżącej (art. 7 KPA).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.4.2003 r., IV SA 2464/01.

Stan faktyczny

Wyrok został wydany w sprawie, wktórej Wojewoda M. utrzymał w mocy decyzję Starosty M. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku gospodarczego na działce położonej w M.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podano, iż inwestorzy wraz z wnioskiem złożyli wymagane przepisami prawa dokumenty, a to projekt budowlany wykonany przez osobę uprawnioną, projekt zagospodarowania opracowany na mapie zasadniczej do celów projektowych, akt notarialny stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodę właścicieli działek sąsiednich, przy granicy których został zlokalizowany przedmiotowy obiekt budowlany.

Od decyzji organu I instancji, który uznając, iż zostały spełnione warunki wymagane [...]