Organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami

Organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami

Nieruchomości | 10 [50] październik 02
Moduł: nieruchomości
Wojciech Karpiński

Wiedza osoby ubiegającej się o licencję, uzyskana podczas studiów lub kursu kwalifikacyjnego, powinna być sprawdzona w praktyce. Jest to konieczne z uwagi na charakter części ustnej egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, a w dalszej perspektywie potrzebne do opanowania umiejętności samodzielnego wykonywania czynności zawodowych.

Wymóg odbycia praktyki jest zawarty w art. 182 ustawy z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.; dalej GospNierU). Sposoby i warunki odbywania praktyki określa rozporządzenie Rady Ministrów z 18.8.1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących działalności zawodowej (Dz.U. Nr 115, poz. 745) oraz regulamin odbywania praktyki zawodowej ustalony przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 15.11.1999 r.

Wniosek o odbycie praktyki

Organem właściwym w sprawach praktyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami jest Prezes UMiRM. Na podstawie porozumienia z 22.12.1999 r., zawartego pomiędzy tym organem a Polską Federacją Rynku Nieruchomości, przyjmowanie wniosków o odbycie praktyki zawodowej i wydawanie dzienników praktyk powierzono Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i wyznaczonym przez nią stowarzyszeniom pośredników. Osoba zainteresowana składa wniosek ze wskazaniem prowadzącego praktykę wraz z jego zgodą i udokumentowaniem uprawnień zawodowych. Pełnomocnik stowarzyszenia przyjmujący wniosek dokonuje sprawdzenia, czy jest on kompletny i czy spełnienia wymogi formalne. Do dziennika wpisuje datę wydania, osobę prowadzącą oraz numer z rejestru ewidencji dzienników praktyk. Osoba zainteresowana ma prawo również złożyć wniosek o wskazanie prowadzącego praktykę. Wówczas taką osobę wyznacza PFRN na mocy powołanego wyżej porozumienia. Federacja ma obowiązek umożliwienia odbycia praktyk zawodowych wszystkim zainteresowanym.

Formy praktyk

Praktyki zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami odbywają się w dwóch formach:

  1. bezpośrednio u osoby prowadzącej,
[...]