Opodatkowanie suszarni kontenerowych jako budowli

Nieruchomości | 12/2020
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.12.9
Konrad Aromiński

Naczelny Sąd Administracyjny w prezentowanym wyroku z 21.1.2020 r. (II FSK 1583/18, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazał, iż dokonując klasyfikacji obiektów budowlanych, takich jak sporne w tej sprawie kontenerowe suszarnie drewna, należy zwrócić uwagę na to, czy dany obiekt stanowi funkcjonalną całość. Ze względu na to, że budowle mają charakter bardziej zróżnicowany niż budynki i często pozostają w funkcjonalnym związku, konieczne jest traktowanie jako jednego obiektu takich budowli, które stanowią całość techniczno-użytkową.
Wedle NSA wskazane suszarnie stanowią całość techniczno-użytkową i ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem w sposób nierozerwalny wiąże się ze znajdującymi się w nich instalacjami i urządzeniami. Pomimo, że suszarnie w istocie mogą mieć zewnętrzną formę aluminiowego kontenera, to bez zamkniętych w nich urządzeń budowlanych straciłyby swoją funkcję i w istocie przestałyby być suszarniami.
Przedmiotem rozbieżności stanowisk podatnika i organu wiąże się w istocie z ustaleniem, czy suszarnia drewna w formie kontenera podlega opodatkowaniu podatek od nieruchomości. Omawiana kwestia dotyczy sytuacji, w której podatnik posiadał suszarnie – wolnostojące urządzenia przeznaczone do suszenia drewna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Powstała zatem wątpliwość, czy taki obiekt powinien być wykazany do opodatkowania podatkiem od nieruchomości? W omawianej sprawie przedmiotowe suszarnie kontenerowe należące do podatnika, organy podatkowe zakwalifikowały jako budowle. Organ nie zgodził się ze podatnikiem w kwestii uznania obiektów suszarni za budowle, które nie podlegają opodatkowaniu, ze względu na ich tymczasowy charakter, wskazując, że sporne obiekty mają budowę kontenerową o rozmiarach budynku, są przytwierdzone do betonowego podłoża i w ewidencji gruntów i budynków w latach objętych postępowaniem były wpisane jako budynki. Zdaniem organu, sporne budynki nie stanowią budynku ze względu na brak trwałego związku z gruntem, w postaci fundamentów, nie są też obiektami małej architektury.