Opłaty pozaczynszowe w umowach najmu

Nieruchomości | 7/2017
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Maciej Kamiński

Jednym z najistotniejszych elementów, na jaki warto zwrócić uwagę, konstruując umowę najmu lokalu mieszkalnego, jest określenie zasad regulowania pozaczynszowych opłat za lokal. Sposób ich określenia będzie różnił się w zależności od szeregu zmiennych takich jak rodzaj nieruchomości, charakter i długość okresu najmu. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania mieszkaniami na wynajem, jako lokaty kapitału w istotny sposób przyczynił się do rozwoju sektora najmu mieszkań i wyodrębnienia jego nowych segmentów. Pojawienie się nowych modeli wynajmowania nieruchomości niesie za sobą konieczność dostosowania postanowień umowy najmu, w tym także dotyczących rozliczeń opłat eksploatacyjnych. Podstawowym przepisem regulującym swobodę zawierania umów, w tym także najmu lokali, jest art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego nadający swobodę zawierania umów. Zgodnie z powyższym „strony umowy mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania byleby jego treść nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. W dalszej części publikacji przedstawione zostaną czynniki wpływające na dobór odpowiedniej formy rozliczenia opłat niezależnych od właściciela lokalu oraz informacje dotyczące ich praktycznego zastosowania.