Ograniczenie własności nieruchomości i urządzenia przesyłowe w ustawie o gospodarce nieruchomościami – wybrane problemy prawne

Nieruchomości | 6/2018
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Maciej J. Nowak

Ograniczenie własności nieruchomości to szczególna forma wywłaszczenia. Zgodnie z art. 124 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.; dalej GospNierU), starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności urządzeń publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z wyżej wymienionych.