Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Nieruchomości | 3/2018
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
Łukasz Matys

Starosta wydając decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, nie orzeka jednocześnie o należnym właścicielowi odszkodowaniu. Następuje to w odrębnej decyzji wydawanej po zakończeniu budowy. Zasady ustalania odszkodowania określają art. 128–135 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.; dalej GospNierU). Polskie prawa przewiduje, że odszkodowanie przysługuje nie tylko za odjęcie prawa własności (tzw. pełne wywłaszczenie), ale także za szkody i zmniejszenie wartości nieruchomości spowodowane wydaniem decyzji o ograniczeniu sposobu korzy­stania z nieruchomości i czasowym jej zaję­ciu (tzw. małe wywłaszczenie). Odszkodowanie za wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości ma rekompensować właścicielowi szkody, jakie poniósł na skutek wydania decyzji, a także utratę wartości nieruchomości objętej decyzją.