Odsetki od kredytu a koszty uzyskania dochodu przy sprzedaży lokalu

Nieruchomości | 12/2017

Na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafił spór pomiędzy podatniczką, a fiskusem, który dotyczył kwestii, czy odsetki od kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup lokalu użytkowego, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości.

Na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafił spór pomiędzy podatniczką, a fiskusem, który dotyczył kwestii, czy odsetki od kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup lokalu użytkowego, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości. Stan faktyczny w omawianej sprawie był następujący. Kobieta na zakup lokalu użytkowego zaciągnęła kredyt hipoteczny, jednak po kilku latach jego spłacania jej plany życiowe zmieniły się na tyle, że postanowiła sprzedać nieruchomość. Zastanawiała się jednak, czy jako koszty uzyskania przychodu może zakwalifikować m.in. odsetki od kredytu, które systematycznie płaciła przez lata. Była zdania, że takie rozliczenie jest właściwe, co uzasadniała m.in. tym, że bez wsparcia banku nie byłaby w stanie zrealizować transakcji kupna lokalu. Wyjaśniając swoje stanowisko we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przywołała art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według którego „koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (...), stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania”. Fiskus był jednak odmiennego zdania. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że potraktowanie odsetek od kredytu jako koszty uzyskania przychodu byłoby błędem, bowiem miały one na celu jedynie pomoc w uzyskaniu środków na zakup lokalu, a nie były na niego bezpośrednio przeznaczone. Podatniczka nie zgodziła się z taką opinią i zaskarżyła otrzymaną interpretację. Twierdziła, że nie istnieją regulacje, które jednoznacznie ograniczałyby możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wyłącznie wynegocjowanej ceny nieruchomości, która ostatecznie znajduje się w umowie kupna. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stanął po stronie kobiety. Skład orzekający zgodził się z jej argumentacją. Potwierdził, że za koszt uzyskania przychodu powinny być traktowane także te wydatki, które są udokumentowane i poniesione w związku z nabyciem nieruchomości. W opinii sądu za takie mogą być uznane nie tylko odsetki od kredytu hipotecznego, ale także bankowe prowizje, czy choćby ewentualny koszt przewalutowania kredytu. To stanowisko zaskarżył z kolei fiskus. Organ podatkowy zarzucał składowi orzekającemu WSA błędną interpretację wspomnianego przepisu z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tego samego zdania był NSA, który w wyroku z 19.10.2017 r. (II FSK 2570/15) przyznał rację skarbówce. Sąd ten, powołując się na inne wcześniejsze wyroki wydane w podobnych sprawach stwierdził, że w orzecznictwie przeważa pogląd, w myśl którego odsetki od kredytu (podobnie zresztą jak prowizje bankowe, czy inne wydatki związane z zaciąganiem kredytów) nie mogą być traktowane, jako koszty uzyskania przychodu.