Odpowiedzialność podatkowa nabywców, dzierżawców i użytkowników nieruchomości po 1.1.2009 r.

Odpowiedzialność podatkowa nabywców, dzierżawców i użytkowników nieruchomości po 1.1.2009 r.

Nieruchomości | 04 [128] kwiecień 2009
Moduł: nieruchomości
Aldona Leszczyńska

Ustawa zmieniająca Ordynację podatkową z dniem 1.1.2009 r. (ustawa z 7.11.2008 o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 209, poz. 1318; dalej ZmOdrPU) wprowadziła wiele ważnych zmian w przepisach ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.; dalej OrdPU). Wśród tych zmian są również takie, które – choć z założenia miały być korzystne dla wszystkich zainteresowanych podatników, mogą często rodzić poważne wątpliwości w praktyce ich stosowania. Podmioty dokonujące transakcji na rynku nieruchomości (nabywcy, dzierżawcy, użytkownicy nieruchomości) powinni zwrócić szczególną uwagę na art. 112 i art. 114a OrdPU (przed i po zmianach) w zestawieniu z przepisami ustawy zmieniającej (art. 8 ZmOdrPU).

Nadal ryzyko odpowiedzialności nabywcy nieruchomości

Nie ulega wątpliwości, iż zgodnie z art. 112 § 1–7 OrdPU, od 1.1.2009 r., jedynie nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa może (pod pewnymi warunkami) całym swoim majątkiem solidarnie ze zbywcą przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiadać może za zaległości podatkowe zbywcy. W porównaniu z przepisami OrdPU obowiązującymi do 31.12.2008 r. ustawodawca wyłączył solidarną odpowiedzialność nabywców za zobowiązania podatkowe zbywców w przypadku nabycia takich składników majątku, których nie można uznać za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Nadal, potencjalne zaległości podatkowe [...]