Odcięcie dostaw wody w przypadku częściowego uregulowania opłat

Nieruchomości | 3/2018
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Damian Gołombek

Problematyka niniejszego artykułu skupia się na możliwości odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w przypadku wskazanym w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.; dalej WodaZaopZbiorU), czyli zalegania przez odbiorcę usług z płatnością za pełne dwa okresy obrachunkowe.