Obrót nieruchomościami a podatek VAT

Obrót nieruchomościami a podatek VAT

Nieruchomości | 9 (37) wrzesień 01
Moduł: nieruchomości
Leszek Guzek

Faktura dokumentująca nabycie nieruchomości może być wystawiona wyłącznie po sporządzeniu aktu notarialnego, a nie przed datą jego sporządzenia. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości wystawiona przed dniem zawarcia aktu notarialnego nie uprawnia nabywcy do odliczenia podatku naliczonego w tej fakturze zawartego. Faktura taka bowiem potwierdza czynność, która w świetle prawa nie nastąpiła (nie została dokonana).

W świetle art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane. W ustawie z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.; dalej VATU) ustawodawca nie używa terminu “nieruchomość”, lecz np. “budynki”, “budowle”, “części budynków i budowli”, “lokale mieszkalne”, “lokale użytkowe” itp. Zatem, jeżeli w VATU mowa jest o budynkach, budowlach i ich częściach oraz o czynnościach z nimi związanych, to definicji tych pojęć należy szukać nie na gruncie przepisów prawa cywilnego, czy prawa budowlanego, lecz na gruncie przepisów o statystyce państwowej (art. 4 pkt 1 VATU). Definicje budynek, budowla są zawarte w Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB) wprowadzonej zarządzeniem Nr 70 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25.10.1989 r. (znak: PP 7-058-53) w sprawie Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W tym miejscu należy wyjaśnić, że powyższą klasyfikację statystyczną zastąpiła wprowadzona od 1.1.2000 r. inna klasyfikacja, tj. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Jednakże nowa klasyfikacja nie ma zastosowania na gruncie ustawy o VAT, gdyż zgodnie z art. 54 ust. 4 VATU do celów poboru podatku VAT w okresie do 31.12.2002 r. stosuje się klasyfikację statystyczne obowiązujące przed dniem 1.7.1997 r.