Obrót gruntami rolnymi

Obrót gruntami rolnymi

Nieruchomości | 03 [127] marzec 2009
Moduł: nieruchomości
Stella Brzeszczyńska

Opodatkowanie obrotu gruntami rolnymi rodzi dużo wątpliwości i w efekcie sporów z organami podatkowi. Można tu wyróżnić trzy obszary zagadnień: sprzedaż gruntów rolnych, co do których uchwalono plan miejscowy, sprzedaż gruntów gospodarstw rolnych przez rolników oraz sprzedaż gruntów innych niż budowlane i przeznaczone pod zabudowę. Spory najczęściej dotyczą podatku VAT; w podatku dochodowym trudno jest ustalić zakres zwolnienia.

Grunty rolne i gospodarstwo rolne

prawo cywilne odróżnia grunty rolne od gospodarstwa rolnego. Gruntem rolnym jest nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Natomiast jeśli grunt rolny wraz z urządzeniami i inwentarzem stanowi pewną całość gospodarczą, to w myśl art. 553 KC jest gospodarstwem rolnym.

Grunty rolne to działki sklasyfikowane w taki sposób przez gminę, na terenie której się znajdują. Gospodarstwa to przedsiębiorstwa rolne, na które składa się grunt, budynki, urządzenia i inwentarz. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) do użytków rolnych zalicza: grunty orne (w tym ugory i odłogi), sady, łąki i pastwiska trwałe oraz grunty pod budynkami, stawami i rowami. Może to być także grunt sklasyfikowany jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Dla rozliczeń podatkowych istotna jest definicja gospodarstwa rolnego zdefiniowana w ustawie z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.; dalej PRolU). Do niej odsyłają ustawy o podatkach dochodowych (PDOPrU i PDOFizU). W myśl art. 2 PRolU, gospodarstwem rolnym jest:

a) obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,

b) łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

c) stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Gospodarstwo rolne w tym znaczeniu nie musi [...]