Obowiązki stron w umowie najmu, cz. I

Nieruchomości | 8/2017
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
Maciej Kamiński

Ustalenie odpowiedzialności za konserwację i naprawy wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi jeden z głównych źródeł nieporozumień pomiędzy wynajmującymi i najemcami. Określenie precyzyjnych i jednoznacznych zasad współpracy przy zawieraniu umowy pozwala uniknąć komplikacji na późniejszym etapie jej realizacji. Polski rynek nieruchomości, w tym także prywatnego najmu lokali mieszkalnych ma stosunkowo krótką historię, w porównaniu do krajów Europy zachodniej o dłuższych tradycjach wolnorynkowych. Dlatego też może on zostać zaklasyfikowany jako rynek rozwijający się, na którym wzajemne relacje i mechanizmy ulegają rozwojowi i ciągłym przeobrażeniom. Niewystarczający poziom edukacji uczestników rynku w zakresie prawa sprawia, że wzajemne relacje stron umowy najmu nie zawsze oparte są na przepisach a często indywidualnych oczekiwaniach i nie zostają niedookreślone. Problemy takie pozostają w ukryciu aż do momentu wystąpienia sytuacji konfliktowych, w których żadna ze stron nie poczuwa się do odpowiedzialności za przedmiot sporu. W celu uniknięcia nieporozumień z najemcami warto jest zawczasu oprzeć wzajemne relacje na jednoznacznym i obiektywnym fundamencie i uświadomić drugiej stronie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa.