Obowiązek podatkowy wspólnot mieszkaniowych w świetle nowych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Obowiązek podatkowy wspólnot mieszkaniowych w świetle nowych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Nieruchomości | 4 [68] kwiecień 04
Moduł: nieruchomości
Jacek Pawelec

Zmiany w ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: PDOPrU) zakładają możliwość, że wspólnota mieszkaniowa będąca jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będzie musiała zapłacić podatek dochodowy, jeżeli osiągnie dochód.

Z dniem 1.1.2004 r. dokonała się istotna zmiana w ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 17 ust. 1 pkt 4m PDOPrU zwalniający od podatku dochody wspólnot mieszkaniowych w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowane na rzecz członków wspólnoty, został uchylony na mocy art. 1 pkt 13 ustawy z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1957; dalej: ZmPDOPrU). Jednocześnie art. 5 ust. 1 ZmPDOPrU wprowadza okres przejściowy polegający na stosowaniu do 31.12.2004 r. dotychczasowego zapisu w zakresie i na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. Natomiast w art. 5 ust. 4 ZmPDOPrU zapisano, że podatnicy, którzy przeznaczyli, a nie wydatkowali dochodów osiągniętych do końca 2004 r. na realizację celów, o których była mowa pierwotnie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującej do 31.12.2003 r., zachowują prawo do zwolnienia od podatku dochodowego tych dochodów w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.

Wprowadzona zmiana jest bardzo istotna, zakłada bowiem możliwość, że wspólnota mieszkaniowa będąca jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będzie musiała zapłacić podatek dochodowy, jeżeli osiągnie dochód.

Nowa sytuacja skłoni zapewne wielu zarządców nieruchomości do ponownego sięgnięcia do ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej: WłLokU). Będą bowiem musieli znaleźć odpowiedź na podstawowe pytanie pojawiające się przy jej studiowaniu - jakie dochody mogą zostać uznane za osiągnięte przez wspólnotę mieszkaniową? Sądzę, że większość zarządców nieruchomości bez zastanowienia udzieli odpowiedzi - uzyskane z tytułu pożytków, jakie otrzymuje wspólnota mieszkaniowa np. poprzez udostępnianie ścian na reklamy. O udzieleniu takiej, a nie innej odpowiedzi zadecydowała, ukształtowana przez niemalże 10 lat obowiązywania ustawy, praktyka.

Ale czy odpowiedź jest prawidłowa? [...]