O zmianę pozwolenia na budowę może wystąpić tylko inwestor

Nieruchomości | 11/2016

Jeden z mieszkańców Dolnego Śląska, będąc jeszcze kawalerem wybudował budynek. W celu zrealizowania tego planu w 2003 r. uzyskał niezbędne pozwolenie na budowę. Dwanaście lat później ówczesna żona mężczyzny, jako współwłaścicielka domu zwróciła się do lokalnego urzędu z wnioskiem o pozwolenie na „istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę po uzyskaniu decyzji o jego zmianie”, o którym mowa w art. 36a PrBudU. Kobieta, powołując się na kontynuację budowy, chciała w ten sposób usankcjonować wyodrębnienie w budynku dwóch samodzielnych mieszkań i tym samym przeprowadzić podział majątku. 

Jeden z mieszkańców Dolnego Śląska, będąc jeszcze kawalerem wybudował budynek. W celu zrealizowania tego planu w 2003 r. uzyskał niezbędne pozwolenie na budowę. Dwanaście lat później ówczesna żona mężczyzny, jako współwłaścicielka domu zwróciła się do lokalnego urzędu z wnioskiem o pozwolenie na „istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę po uzyskaniu decyzji o jego zmianie”, o którym mowa w art. 36a PrBudU. Kobieta, powołując się na kontynuację budowy, chciała w ten sposób usankcjonować wyodrębnienie w budynku dwóch samodzielnych mieszkań i tym samym przeprowadzić podział majątku. W jej opinii działanie takie było dopuszczalne na mocy wcześniejszego orzecznictwa, o ile właśnie zmieniono decyzję o pozwoleniu na budowę. Władze powiatu, uprawnione do podejmowania decyzji w przedmiotowej sprawie, nie znalazły jednak powodów, dla których miałyby modyfikować pozwolenie wydane w 2003 r. W konsekwencji umorzyły postępowanie wszczęte przez kobietę, a słuszność takiego działania potwierdził wojewoda dolnośląski. Zdaniem organów współwłaścicielka domu nie była adresatem wydanej wcześniej decyzji, nie była zatem uprawniona do domagania się jej zmiany. Modyfikacja ta byłaby bowiem możliwa tylko za uprzednią zgodą jej męża, który to wcześniej wnioskował o wydanie pozwolenia na budowę. Tymczasem małżonek był przeciwny jakimkolwiek działaniom mającym na celu przebudowę domu i stworzeniu w nim dwóch niezależnych mieszkań. Kobieta zdecydowała się na zaskarżenie wcześniejszych decyzji do WSA we Wrocławiu. Jak bezustannie twierdziła, miała prawo do ubiegania się o zmianę pozwolenia, bowiem w podobnych sprawach sądy rejonowe i okręgowe orzekały po jej myśli. Sąd nie przyznał jej jednak racji. W wyroku z 24.8.2016 r. skład orzekający stwierdził, że wcześniejsze decyzje wydane najpierw przez starostwo powiatowe, a następnie przez wojewodę były podjęte prawidłowo. WSA zauważył, że kobieta, chcąc uzyskać zgodę na przebudowę już istniejącego budynku mieszkalnego, a w jej efekcie na wyodrębnienie dwóch niezależnych lokali mieszkalnych, błędnie powoływała się na art. 36a PrBudU. W myśl tego przepisu o zgodę na zmianę wydanego wcześniej pozwolenia na budowę może się bowiem ubiegać wyłącznie ta osoba, która pierwotnie wnioskowała o jego wydanie. Sąd zauważył, że kobieta mogłaby starać się o usankcjonowanie swoich planów poprzez wnioskowanie o wydanie odrębnego pozwolenia na budowę, do czego miała prawo, jako współwłaścicielka domu.