Nowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nieruchomości | Lipiec 2012

Pod koniec maja i na początku czerwca 2012 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rozporządzenie z 30.4.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz rozporządzenie z 30.4.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Pod koniec maja i na początku czerwca 2012 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rozporządzenie z 30.4.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz rozporządzenie z 30.4.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest konsekwencją modyfikacji ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W świetle nowych przepisów przetarg na dzierżawę nieruchomości Zasobu ogłasza organizator przetargu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której jest położona nieruchomość, co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu nieograniczonego i co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu ograniczonego, a w przypadku przetargu ograniczonego do osób wymienionych w art. 29 ust. 3b pkt 1–5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – co najmniej na 28 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu. Do osób tych ustawa zalicza: rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą; osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów; pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne; rolników, którzy po dniu 31.12.1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne; członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Drugie rozporządzenie określa szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości Zasobu i ich części składowych, szczegółowe warunki obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawki szacunkowe gruntu, z uwzględnieniem rodzaju tego gruntu, klasy oraz okręgu podatkowego. Jak wynika z rozporządzenia, nieruchomości i ich części składowe podlegają sprzedaży w trybie przetargu ofert pisemnych (konkursu ofert), albo publicznego przetargu ustnego (licytacji). Jeżeli podmioty, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu nie skorzystają z tego prawa, Agencja wyznacza właścicielowi nieruchomości przyległej termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zainteresowanie nabyciem nieruchomości Zasobu zgłosili na piśmie właściciele co najmniej dwóch nieruchomości przyległych, wówczas nieruchomość podlega sprzedaży w trybie przetargu ustnego, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych.