Nowe problemy dotyczące zasad stosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w realizacji inwestycji budowlanych względem decyzji o warunkach zabudowy

Nieruchomości | 6/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.6.1
Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz

W ostatnim okresie istotny problem w kwestii stosowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujawnił się w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20.12.2018 r. (VII SA/Wa 811/18). Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, jak autorom wiadomo, została od niego wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w części rozstrzygającej właśnie o zakresie i skutkach obowiązywania dla nieruchomości inwestora pozostającego w obrocie prawnym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na to, że istnieje możliwość wzorowania się w orzecznictwie na tym wyroku autorzy uznali za celowe zajęcie w sprawie stanowiska na łamach poczytnej literatury prawniczej.
W sprawie tej zarówno organ architektoniczno-budowlany I instancji, to jest Prezydent m.st. Warszawy, jak i WSA w Warszawie wyrazili zgodnie stanowisko, że w sytuacji, gdy w ich ocenie brak jest jednoznacznie zamieszczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na którego obszarze jest położona nieruchomość przewidziana pod inwestycję budowlaną, zasad kształtowania terenu, to do zastosowania art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.; dalej PrBudU) konieczne jest uzyskanie przez inwestora przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego, decyzji o warunkach zabudowy od właściwego organu gminy. Dopiero ta decyzja w ocenie organu, potwierdzonej stanowiskiem Sądu, pozwoli na skuteczne uruchomienie postępowania w sprawie zgody budowlanej. Z takim poglądem, wyłączającym w istocie w danym zakresie działanie zasady określonej w art. 4 ust. 2 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; dalej PlanZagospPrzestrzU), według której dla inwestycji realizowanych z zastosowaniem tej ustawy decyzji o warunkach zabudowy nie wydaje się, jeżeli jest ona przewidziana do realizacji na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, autorzy niniejszego opracowania spotkali się po raz pierwszy.