Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XIV – pojęcie budowli w podatku VAT praktyczne aspekty zastosowania definicji Prawa budowlanego

Nieruchomości | 2/2020
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.20.2.9
Grzegorz Kaptur

W poprzednich dwóch częściach opracowania dotyczącego definicji budowli w podatku VAT wskazałem, iż wykładnia sądów i interpretacje organów podatkowych uznały, iż dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT należy posługiwać się definicją budowli zawartą w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.; dalej PrBudU). W konsekwencji dla potrzeb regulacji VATU to przepisy PrBudU decydują czy na zbywanym gruncie znajduje się budowla. W praktyce przepisy PrBudU uznają za budowlę również obiekty stosunkowo niewielkie lub całkowicie nieistotne z punktu widzenia nabywcy gruntu. Z kolei zastosowanie art. 29a ust. 8 VATU1 spowoduje, iż również te budowle decydować będą o opodatkowaniu gruntu, na którym się znajdują. Odpowiedzią na tego typu problemy stały się próby dokonania wykładni przepisów VATU zmierzające do obejścia tego problemu. Tematyce tej poświęcone jest niniejsze opracowanie.