Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania w podatku VAT cz. XIII – pojęcie budowli w podatku VAT praktyczne aspekty zastosowania definicji Prawa budowlanego

Nieruchomości | 1/2020
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.20.1.7
Grzegorz Kaptur

W poprzedniej części opracowania zostało wskazane, iż w obowiązującej praktyce stosowania przepisów VAT pojęcie budowli definiowane jest w oparciu o przepisy ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.; dalej PrBudU). W konsekwencji w rozstrzygnięciach sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych kwalifikacja dla potrzeb podatku VAT szczególnego rodzaju towaru jakim są budowle uzależniona jest od prawidłowego zastosowania norm zawartych w PrBudU – w szczególności art. 3 pkt 3 i 3a PrBudU. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną wybrane problemy związane z praktycznym stosowaniem definicji budowli zawartej w PrBudU dla potrzeb podatku VAT. Przy czym celem autora jest nie tyle analiza przepisów PrBudU i związanego z nim orzecznictwa sądów administracyjnych, co wskazanie problemów interpretacyjnych pojawiających się na styku Prawa budowlanego i przepisów VATU.
W chwili obecnej w tym zakresie sytuację podatników pogarsza fakt, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS), wydając interpretacje prawa podatkowego, odmawia dokonywania interpretacji wskazanego w VATU pojęcia budowli, na podstawie przepisów PrBudU, twierdząc, iż analiza przepisów PrBudU, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (Interpretacja Indywidualna DKIS z 8.2.2019 r., 0115-KDIT1-2.4012.833.2018.5.AJ)1.