Nieruchomości a woda. Cz. V – korzystanie z wód

Nieruchomości | 6/2022
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.22.6.10
Maciej Kamiński

Korzystanie z wód jest szerokim zagadnieniem wpływającym na wielu płaszczyznach na proces inwestycyjny oraz korzystanie z nieruchomości. W artykule przedstawione zostaną prawne uwarunkowania korzystania z wód oraz ich praktyczny wymiar w kontekście rynku nieruchomości.
Na wstępie chciałbym wskazać dwa najistotniejsze aspekty korzystania z wód:

1) gospodarcze, związane z zasileniem nieruchomości w wodę oraz odprowadzenie nieczystości oraz 2) rekreacyjne, związane z zagospodarowaniem zbiorników wodnych oraz linii brzegowej w celach turystycznych i rekreacyjnych a także sportowych.

Gospodarcze korzystanie z wód jest realizowane na kilku poziomach, do których można wyróżnić przede wszystkim zasilanie w wodę indywidualnych gospodarstw domowych oraz wykorzystanie na cele gospodarcze przez zakłady produkcyjne, elektrownie czy kopalnie. W przypadku przemysłowego charakteru działalności ocenie podlega nie tylko zasilenie zakładu w wodę, lecz również jego oddziaływanie na lokalne zasoby wodne.