Nieruchomość komercyjna i jej miejsce

Nieruchomość komercyjna i jej miejsce

Nieruchomości | 4 (44) kwiecień 02
Moduł: nieruchomości
Dariusz Trojanowski

W działalności na rynku nieruchomości staram się łączyć teorię z praktyką. Jednakże czasami napotykam na zasadnicze rozbieżności pomiędzy tym, co przedstawiają podręczniki, a tym, co prezentuje “życie” nieruchomości. Tego typu dylemat dotyczy pojęcia “nieruchomość komer­cyjna”. Poniżej przedstawiam klasyfikację nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem miejsca nieruchomości komercyjnej.

Klasyfikacja funkcjonalna

Z punktu widzenia inwestorów waż­ny jest podział nieruchomości uwzględ­niający ich przeznaczenie. Przeznacze­nie nieruchomości decyduje o sposobie jej wykorzystania i zagospodarowania. Jest ono również postrzegane jako jed­na z głównych cech cenotwórczych nie­ruchomości, co jest brane pod uwagę w procesie wyceny.

Wielu autorów klasyfikację funkcjonalną odnosi do rynków nieruchomości. Uważam, że ta­ki podział rynków jest wyłącz­nie skutkiem klasyfikacji nieru­chomości z użyciem tego kryte­rium.

W literaturze przedmiotu klasyfikacja funkcjonalna nie jest przedstawiana jednolicie. Niektórzy autorzy1 prezentują uproszczony po­dział, rozróżniając wyłącznie nierucho­mości mieszkaniowe i komercyjne (ro­zumiane jako nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospo­darczej). Inni2 z kolei prezentują ten podział bardzo szczegółowo wyodręb­niając kilkanaście różnych funkcji. Bio­rąc pod uwagę przeznaczenie nieru­chomości można, moim zdaniem, wy­różnić następujące ich grupy:

  • nieruchomości mieszkalne,
  • nieruchomości handlowo-usłu­gowe,
  • nieruchomości przemysłowe,
  • nieruchomości rekreacyjne i wypo­czynkowe,
  • nieruchomości rolne i leśne,
  • nieruchomości specjalnego prze­znaczenia.

Nieruchomości mieszkalne

Do tej grupy zaliczamy wszystkie nieruchomości, których przeznaczenie jest związane z mieszkalnictwem. Znajdą się tu więc nieruchomości grun­towe, lokalowe oraz budynkowe, w których dominuje funkcja mieszka­niowa. Do tej grupy możemy zaliczyć w szczególności:

  • grunty niezabudowane o przezna­czeniu mieszkalnym,
  • budynki mieszkalne wielorodzinne,
  • budynki mieszkalne jednorodzinne (w zabudowie wolnostojącej, bliź­niaczej, szeregowej),
  • lokale mieszkalne.

Nieruchomości handlowo-usługowe

W tej grupie znajdują się nierucho­mości o przeznaczeniu handlowo-usługowym. Wąsko pojmowana gru­pa nieruchomości handlowo-usługo­wych zawiera wyłącznie obiekty biu­rowe i handlowe. Natomiast traktując tę kategorię szerzej można wyróżnić w szczególności:

[...]