Nadzór w planowaniu przestrzennym

Nieruchomości | 5/2013
Moduł: nieruchomości
Maciej J. Nowak

Poszczególne akty polityki przestrzennej w zróżnicowany sposób wpływają na prawa i obowiązki poszczególnych użytkowników przestrzeni. W takim przypadku może dojść do sytuacji, w ramach której prawa i obowiązki te mogą zostać naruszone. Z uwagi na fakt, że w przeważającym zakresie za akty prawa miejscowego odpowiadają organy jednostek samorządu terytorialnego, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nadzoru ze strony organów państwowych. Nadzór taki powinien mieć miejsce w ostateczności (chociażby z uwagi na konieczność zachowania zasady samodzielności planistycznej gminy), niemniej jednak w różnych przypadkach ma on miejsce. Inna forma ingerencji organów (nie tylko administracji rządowej) może sprowadzać się do procedury uzgodnień i opiniowania poszczególnych aktów. Względem planów miejscowych można również podjąć procedurę sądowo administracyjną. Jednakże poza wskazanymi elementami bardzo ważny wydaje się zakres ingerencji wojewody do poszczególnych projektów. Wojewoda w procedurze sporządzania planu miejscowego Zgodnie z art. 20 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.; dalej Plan­Zagosp­PrzestrzU), organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia wojewodzie uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Dokumentacja prac planistycznych wynika z § 12 rozporządzenia MI z 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587). W tym kontekście chodzi więc m.in. o: uchwałę rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu, wykazu wniosków złożonych do planu, prognozę skutków finansowych uchwalenia planu, dowody przekazania projektu planu do zaopiniowania i uzgodnienia, wykaz uzgodnień projektu planu, obwieszczenie o wyłożeniu planu, wykaz uwag wniesionych do planu, czy też informację o składzie autorskim projektu planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Przy rozpatrywaniu przez wojewodę przedłożonej dokumentacji w pełni znajdują zastosowanie przepisy art. 91 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej SamGminU). Wskazać jednak należy (za tezami doktryny), że ocena ta zostaje rozszerzona również na zgodność przeprowadzonej procedury sporządzenia planu miejscowego z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1. Może w tym kontekście chodzić o zróżnicowane przepisy – w tym kontekście ocenie między innymi podlega to np., czy dane naruszenie procedury sporządzania planu miejscowego jest istotne, czy też nieistotne (jedynie te pierwsze mogą prowadzić do zakwestionowania projektu planu). Na tym tle podkreślić należy, że wojewoda może w formie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzić nieważność również innych uchwał związanych z procedurą przygotowania planu. Przykładem powyższego mogą być: [...]