Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości na przykładzie systemu ekspertowego dla m.st. Warszawy

Nieruchomości | 1/2015
Moduł: nieruchomości
Tomasz Kotrasiński, Wojtek Nurek

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastąpił wyraźny skok jakości i dostępności publicznych i komercyjnych źródeł informacji o nieruchomościach. Oczywistością stał się dzisiaj dostęp za pośrednictwem Internetu do map ewidencyjnych, ksiąg wieczystych, planów miejscowych, rejestrów cen nieruchomości, zdjęć satelitarnych, sieci uzbrojenia i różnych innych cennych informacji o nieruchomościach. Doskonałym narzędziem ułatwiającym gromadzenie informacji o nieruchomościach stały się popularne dziś urządzenia mobilne. Dzięki nim banalne stały się w terenie takie czynności jak lokalizacja, nawigacja, korzystanie z baz danych, nie wspominając już o fotografowaniu czy filmowaniu oraz wielu innych dostępnych funkcjach i możliwościach. Postępujące zmiany przełożyły się w naturalny sposób na proces wyceny nieruchomości. W miejsce niegdysiejszych problemów powodowanych niedoborem informacji kluczowym zagadnieniem do rozwiązania stały się odpowiednia organizacja procesu pozyskiwania i porządkowania rosnącego zasobu informacji oraz naukowo uzasadniony dobór narzędzi matematycznych, statystycznych oraz informatycznych służących do analizy związków zachodzących między masowymi zjawiskami i zmiennymi odnotowywanymi na rynku nieruchomości. Fakt, że wycena nieruchomości stała się obecnie w przygotowaniu wstępnym zagadnieniem skomplikowanym, pracochłonnym, wymagającym zastosowania do analizy zaawansowanych i wymagających wyższego poziomu kompetencji metod i narzędzi badawczych, kompensowany jest nowymi, niedostępnymi dotychczas możliwościami oraz nieosiągalnym wcześniej obiektywizmem, skutecznością i wydajnością procesu wyceny. W niniejszym artykule na przykładzie funkcjonujących i wykorzystywanych w praktyce rozwiązań systemowych omówione zostanę korzyści płynące z odpowiedniego wykorzystania współczesnych warunków i możliwości.