Kupujemy nieruchomość w Europie, cz. III

Kupujemy nieruchomość w Europie, cz. III

Nieruchomości | 5 [45] maj 02
Moduł: nieruchomości
Filip Hartwich

Gdzie w Europie najłatwiej jest kupić nieruchomość? A które z państw lepiej jest unikać pod tym względem? Niniejszy artykuł postara się dać odpowiedź na powyższe pytania. W jego pierwszej części przedstawione zostały Państwa należące do Unii Europejskiej, w których występują ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W części drugiej zaprezentowana została grupa państw UE, w których obrót nieruchomościami odbywa się bez szczególnych ograniczeń. Ostatnia, trzecia część poświęcona jest omówieniu zagadnień dotyczących ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców występujących w wybranych państwach nie należących do Unii.

CZECHY

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Czechach jest, oprócz kilku wyjątków dotyczących spadkobrania, nabycia w ramach wspólności małżeńskiej, nabycia w ramach prywatyzacji, zamiany nieruchomości położonej w Czechach będącej własnością cudzoziemca na inną nieruchomość, darowizny (gdy darczyńcą jest małżonek, rodzic lub ich rodzice nie będący cudzoziemcem w rozumieniu ustawy dewizowej), czy w odniesieniu do przedstawicielstw dyplomatycznych, niemożliwe. Kwestię tę reguluje czeska ustawa dewizowa1. Cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy jest każdy, kto nie posiada na terenie Czech stałego miejsca zameldowania (osoba posiadająca prawo pobytu na czas nieokreślony nie jest traktowana jako cudzoziemiec w rozumieniu wspomnianej ustawy - patrz § 1b tej ustawy), czy w przypadku osób prawnych - siedziby. W drugim przypadku nie ma znaczenia fakt, czy udziały lub akcje w osobie prawnej z siedzibą w Czechach należą w całości do osób, nie posiadających stałego miejsca zameldowania w Czechach. Fakt ten wykorzystują zagraniczne podmioty przy nabywaniu nieruchomości w Czechach. Zakaz nabywania nieruchomości obchodzi się poprzez utworzenie czeskiej osoby prawnej, której udziały lub akcje znajdują się w 100% w rękach podmiotów o statusie cudzoziemca2. Taka osoba prawna może następnie nabyć nieruchomość bez ograniczeń. Czeski ustawodawca nie potępia tej praktyki i nie uznaje jej za próbę obejścia prawa3. Jest to respektowana droga umożliwiająca zagranicznemu podmiotowi nabycie nieruchomości w Czechach4. Utrudnienie polega w tym przypadku na długim okresie oczekiwania na wpis takiej osoby prawnej do rejestru, z czym wiąże się uzyskanie osobowości prawnej. Postępowanie w tej sprawie trwać może nawet do 6 miesięcy. Dlatego też w Czechach wytworzyła się praktyka oferowania potencjalnym nabywcom nieruchomości wpisanych już do rejestru spółek dla celów nabywania nieruchomości. Kapitał zakładowy spółki z o.o. (spol. s.r.o.) w Czechach wynosi 100 000 koron5.