Kto ma zapłacić za remont balkonów w budynku wspólnoty mieszkaniowej?

Nieruchomości | 5/2022
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.22.5.2
Agnieszka Żelazna
Kto ma zapłacić za remont balkonów w budynku wspólnoty mieszkaniowej?

W wyroku z 10.3.2022 r. (II OSK 835/19) Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, iż sama jedynie kwestia przynależności balkonów do lokali we wspólnocie mieszkaniowej, nie ma przesądzającego znaczenia dla prawidłowości wskazania adresata obowiązków z art. 61 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.; dalej PrBud), a więc obowiązków w zakresie utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz niedopuszczenia do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Jeżeli zatem przemawiają za tym względy natury architektonicznej lub estetycznej, to balkony, tarasy lub ich elementy mogą być uznane za wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, choćby służyły one do wyłącznego użytku osób zajmujących określony lokal. W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” przybliżone zostaną rozważania NSA leżące u podstaw wyrażonego wyżej, zapatrywania.