Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

Nieruchomości | 4/2015
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
Krystyna Kleiber
Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

Nawiązując do artykułu pt. „Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości, a spłata hipoteki”, zamieszczonego w „Nieruchomościach C.H. Beck” Nr 1/2015, pragnę przekazać parę uwag dotyczących tego zagadnienia. Autor artykułu analizował przepisy prawne poprzez pryzmat wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (I SA/Gl 1084/11) oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK1954/12), wydanego w tej sprawie, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej podatnika. Oba rozstrzygnięcia nie były korzystne dla podatnika, nie zezwalające na zaliczenie w koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości długu hipotecznego. Zaznaczenia wymaga jednak, że zarówno orzecznictwo sądowe, jak i literatura prawnicza poświęcają wskazanemu zagadnieniu wiele miejsca z uwagi na nieostre, wymagające wykładni, pojęcia prawne użyte w art. 22 ust. 6c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej PDOFizU).