Klasyfikacja obiektów budowlanych i robót budowlanych w przepisach o VAT

Klasyfikacja obiektów budowlanych i robót budowlanych w przepisach o VAT

Nieruchomości | 7/2000
Moduł: nieruchomości
Beata Rogalska

Ustawodawca wprowadził do polskiego podatku od towarów i usług rygorystyczne reguły wykładni językowej i reguły języka prawnego wyrażone w słowniku ustawy - nakazując dla określenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosować klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce państwowej

Kwalifikacja obiektów budowlanych, w tym również będących w trakcie budowy dla celów podatku VAT, jest niezależna od rozwiązań przyjętych na gruncie prawa cywilnego. Przejawem autonomizmu prawa podatkowego jest fakt, że ustawodawca dokonuje w ustawie z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.; dalej VATU) swoistej kwalifikacji rzeczy i zdarzeń prawnych niekiedy odmiennie niż w innych dziedzinach prawa. Ustalenie właściwych kryteriów utrudnia jednak okoliczność, że wspomniana kwalifikacja odsyła do pojęć nieostrych, które jednak muszą być przyjęte za podstawę zaliczenia obiektów budowlanych do poszczególnych zbiorów głównych, zbiorów i podzbiorów Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Kolejną komplikacją dla celów podatkowych jest zmiana przeznaczenia budowanego obiektu bądź też łączenia kilku funkcji (częściowo użytkowych, częściowo mieszkalnych), a więc aspektów, które przesądzają o zastosowaniu odpowiedniej stawki podatkowej.