Kiedy zakład pracy chronionej płaci podatek od nieruchomości?

Kiedy zakład pracy chronionej płaci podatek od nieruchomości?

Nieruchomości | 4 [68] kwiecień 04
Moduł: nieruchomości
Ewa Radziszewska 2, Ewa Radziszewska-Krupa

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowano jednolite stanowisko w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków należących do przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej. Duży wpływ na jego kształt wywarła omawiana przeze mnie na łamach miesięcznika "Nieruchomości C.H. Beck" (Nr 1, 2002, s. 20-22) uchwała składu 7 sędziów NSA z 5.11.2000 r. (FPS 7/01). Z kolei w wyroku z 23.9.2003 r. (SA/Rz 2245/01), zaprezentowanym poniżej, NSA doszedł do przekonania, że:

1. podatki należne od prowadzącego zakład pracy chronionej, ale nie pozostające w związku z funkcjonowaniem tego zakładu, rozumianym jako prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach określonych w art. 28 ustawy z 9.5.1997 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr123, poz. 776 ze zm.) ustawy, podlegają uiszczeniu na zasadach ogólnych;

2. wynajmowanie nieruchomości (ich części) niewątpliwie stanowi rodzaj działań, które można określić działaniami ocharakterze gospodarczym, ale są to działania wykraczające poza działalność zakładu pracy chronionej (art.28 tej ustawy).


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie z 23.9.2003 r., SA/Rz 2245/01.

Stan faktyczny

Spółka zwróciła się o stwierdzenie nadpłaty i zwrot nienależnie - jej zdaniem - zapłaconego podatku od nieruchomości za okres od 1.5.1999 r. do 31.12.2000 r. w kwocie 800,44 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 38,12 zł, podnosząc że jako zakład pracy chronionej jest zwolniona od podatku od nieruchomości w całości, w tym również od podatku od budynków oddanych w najem innym podmiotom gospodarczym. Powołała się na uchwałę 5 sędziów NSA z 22.1.1996 r. (VI SA 23/95), przytaczając obszerne fragmenty jej uzasadnienia.

Prezydent Miasta decyzją z 9.4.2001 r. odmówił stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz zwrotu odsetek za zwłokę. W uzasadnieniu stwierdził, że nieruchomości zakładów pracy chronionej korzystają z ustawowego zwolnienia od podatku od nieruchomości pod warunkiem, że wchodzą w skład tego zakładu i są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez ten zakład działalności. Część nieruchomości Spółki nie była wykorzystywana na potrzeby zakładu pracy chronionej, gdyż została wynajęta innym podmiotom. Dlatego podlega opodatkowaniu.

W wyniku wniesionego przez Spółkę odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 20.8.2001 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, uznając że odwołanie nie jest uzasadnione. Organ podatkowy wskazał, że ustawowe zwolnienie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9.5.1997 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.; dalej: ZakładPrChronU), dotyczy jedynie tych nieruchomości, które służą do prowadzenia tego zakładu, i nie obejmuje nieruchomości (ich części) oddanych w najem innym podmiotom. W odniesieniu do powoływanej przez Spółkę uchwały NSA z 22.1.1996 r. Kolegium stwierdziło, że [...]