Kiedy przebudowa linii elektroenergetycznych nie jest przebudową, lecz budową nowego obiektu w rozumieniu PrBudU

Nieruchomości | 6/2017
Moduł: nieruchomości
Agata Plich-Wojcieszek

Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego Enea Operator sp. z o.o. realizuje szereg inwestycji, które polegają na budowie linii elektroenergetycznych WN po śladzie obecnie istniejących. Taką inwestycją jest m.in. inwestycja nazywana przez inwestora we wszelkich składanych przez niego wnioskach jako „przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Pniewy – Wronki na linię dwutorową”, choć inwestycja polega na zdemontowaniu w całości obecnie istniejącej linii i wybudowaniu w jej miejsce zupełnie nowej, o wiele wyższej linii. Do rozstrzygnięcia pozostaje, jaką faktycznie inwestycję chce zrealizować inwestor, a w szczególności, czy w przypadku takiej inwestycji nadal można twierdzić, że jest to przebudowa istniejącej linii w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; dalej PrBudU) czy też wykonanie nowego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6 PrBudU. Kwestia ta może mieć istotne znaczenie choćby ze względu na zapisy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, przez które ma przebiegać realizowana inwestycja.