Jakość dialogu deweloper - władze miasta

Jakość dialogu deweloper - władze miasta

Nieruchomości | 9 (37) wrzesień 01
Moduł: nieruchomości
Janusz Lipiński

W miastach-metropoliach pełniących rolę centrów regionalnych, deweloperzy dużych kompleksów mających znaczący wpływ na rozwój tkanki urbanistycznej, stają przed koniecznością ścisłej współpracy z władzami lokalnymi. Zwykle bowiem takie przedsięwzięcia wiążą się z potrzebą znacznych inwestycji infrastrukturalnych, a także są konfrontowane z wyobrażeniami i oczekiwaniami lokalnej społeczności. Aby zatem duże przedsięwzięcia miały szansę realizacji, oprócz oczywistego wpływu rozwijającej się gospodarki i chłonnego rynku, zasadnicze znaczenie ma wcześniejsze przygotowanie gruntu przez świadomy swoich celów tandem: deweloper - władze lokalne.

Kwestia ta dotyczy w szczególności konieczności jasnego sprecyzowania priorytetów rozwoju i zdobycia dla nich społecznej akceptacji. Bez pracy u podstaw, podatnicy nie zdobędą się na konieczny wysiłek finansowy związany z usprawnieniem infrastruktury, w szczególności układu komunikacyjnego i dostaw energii. W wypadku inwestycji o dużej skali, koszty takiego procesu przygotowawczego wykraczają zwykle poza lokalny potencjał krótkoterminowej akumulacji kapitału, a w grę wchodzi wysiłek wieloetapowy, rozciągnięty na kilka-kilkanaście lat.

Wymaga to zgody co do zasadniczych celów rozwoju ponad interesami grupowymi każdej partii politycznej, gdyż cele te będą realizowane w okresach przekraczających pojedyncze kadencje polityków. Konieczna jest również stabilizacja podstawowych elementów prawa lokalnego, jak na przykład planu zagospodarowania przestrzennego, przewidywanej struktury i wielkości podatków lokalnych, co również wymaga zdolności do niekoniunkturalnej współpracy władz z deweloperem.