Jaki jest zakres zwolnienia od podatku VAT dla najmu i dzierżawy?Co stanowi koszt uzyskania przychodu dla zakładu pracy chronionej?

Jaki jest zakres zwolnienia od podatku VAT dla najmu i dzierżawy? Co stanowi koszt uzyskania przychodu dla zakładu pracy chronionej?

Nieruchomości | 4 [92] kwiecień 06
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
Stella Brzeszczyńska

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe. Zwolnienie to obowiązywało także pod rządami poprzedniej ustawy o VAT. W tym samym zakresie wprowadzono je do nowej ustawy. Należy tu zwrócić uwagę na kilka sformułowań wskazujących możliwy zakres zwolnienia.

Wynajmowanie i dzierżawienie

W umowie najmu strona oddająca rzecz do korzystania nosi miano wynajmującego, a strona korzystająca - najemcy. W umowie dzierżawy - odpowiednio są to: wydzierżawiający i dzierżawca. Ustawodawca objął zwolnieniem usługę wynajmowania, tzn. usługę świadczoną przez wynajmującego na rzecz najemcy, oraz usługę dzierżawienia, co logicznie rzecz biorąc, oznacza usługę brania w dzierżawę przez dzierżawcę. Wydaje się jednak, że jest to niezamierzone działanie ustawodawcy, polegające na błędnym nazwaniu usługi wydzierżawiania - dzierżawieniem.

Nieruchomości

Definicję nieruchomości zawiera art. 46 KC. Zgodnie z nim nieruchomość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (nieruchomości gruntowe), a także budynki trwale z gruntem związane (nieruchomości budynkowe) lub część takich budynków (nieruchomości lokalowe), o ile na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Lokale i budynki jednorodzinne objęte własnościowym prawem do lokalu nie są nieruchomościami dla [...]Co stanowi koszt uzyskania przychodu dla zakładu pracy chronionej?

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i z tego tytułu korzystamy ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Czy ww. zwolnienie stanowi koszt uzyskania przychodu dla firmy?

Mechanizm rozliczeń dokonywanych przez zakłady pracy chronionej określa ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.; dalej RehabZawSpołU). Zgodnie z art. 31 ust. 1 RehabZawSpołU prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z niektórych podatków, w tym także z podatku od nieruchomości (zasady zwolnienia określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). Zwolnienie to nie dotyczy: