Jaka stawka podatku VAT przy sprzedaży lokalu użytkowego? (Pytania od Czytelników)

Jaka stawka podatku VAT przy sprzedaży lokalu użytkowego? (Pytania od Czytelników)

Nieruchomości | 12 [148] grudzień 2010
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
Stella Brzeszczyńska

W roku 2006 przedsiębiorca kupił lokal użytkowy od osoby fizycznej. Lokal był w stanie tzw. deweloperskim, więc przedsiębiorca poniósł wydatki na dostosowanie go do potrzeb działalności gospodarczej. Podatek naliczony od tych prac adaptacyjnych został odliczony przez przedsiębiorcę. Od roku 2007 lokal był wynajmowany ze stawką 22%. Teraz podatnik planuje sprzedać lokal.

Jakie będą konsekwencje podatkowe tej transakcji?

przedaż lokalu będzie zwolniona od podatku VAT. Wynika to z treści art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU. Zgodnie z nim, wolna od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

1) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

2) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 VATU, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt (jego część) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem. Zarówno sprzedaż, jak i najem są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Ponieważ opisany w pytaniu lokal był wynajmowany przez okres dłuższy niż dwa lata od zakupu, trzeba uznać, że skoro:

1) doszło do pierwszego zasiedlenia (najem),

2) sprzedaż nastąpi po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia.

– sprzedaż lokalu będzie zwolniona od podatku VAT.

Podatnik dokonujący dostawy zwolnionej od podatku powinien wystawić fakturę VAT z zaznaczeniem podstawy prawnej zwolnienia od VAT.

Drugą konsekwencją sprzedaży lokalu jest [...]