Istota zarządzania nieruchomościami

Istota zarządzania nieruchomościami

Nieruchomości | 1 (41) styczeń 02
Moduł: nieruchomości
Jacek Pawelec

Rezygnacja z bieżącej konsumpcji, gromadzenie aktywów, poszukiwanie jak najatrakcyjniejszych lokat dających inwestorowi możliwość osiągania w długim okresie większych zysków wywołuje zainteresowanie nieruchomościami. Jeżeli ten rodzaj inwestycji rzeczowych ma zapewnić dochody, nieruchomości muszą być sprawnie zarządzane. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych, co stwarza zapotrzebowanie na profesjonalnego zarządcę. Szybki rozwój rynku nieruchomości w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu na pewno wymusi szereg zmian i wypełni powstałą lukę. W chwili obecnej można zaobserwować w kraju zachodzące zmiany na nowo powstającym rynku usług zarządzania nieruchomościami i wzrost zainteresowania tą dziedziną nauki.

Zarządzanie nieruchomościami jest postrzegane różnie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 1.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; dalej GospNierU), zarządzanie nieruchomością "polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość." Natomiast zarządzanie nieruchomościami, według prof.E.Kucharskiej-Stasiak, to "zespół czynności zmierzających do zabezpieczenia wartości kapitałowej (rynkowej) nieruchomości oraz, gdy to jest możliwe, do jej podwyższenia"1.

Z kolei W.J.Brzeski, G.Dobrowolski oraz S.Sędek zwracają uwagę na [...]