Ekonomiczne konsekwencje uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomości | 1/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.1.5
Maciej J. Nowak

Prowadzenie aktywnej polityki przestrzennej w sferze lokalnej w znaczącym zakresie sprowadza się do odpowiedniego stosowania narzędzi polityki przestrzennej, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzeba jednak pamiętać, że plany miejscowe powodują również ekonomiczne konsekwencje, które często w perspektywie długofalowej stanowią znaczące utrudnienie dla konsekwentnej ochrony ładu przestrzennego.
Występuje tu jeszcze jeden problem. Występowanie konsekwencji ekonomicznych powoduje, że ważną do odegrania rolę mają rzeczoznawcy majątkowi. I siłą rzeczy dochodzi do pewnych kolizji między terminologią planistyczną a terminologią związaną z dokonywaną wyceną. Zresztą zróżnicowanie terminologii to jeden z podstawowych problemów w systemie gospodarki przestrzennej. Podobne rozbieżności mogą bowiem występować również przy okazji regulowania w aktach planistycznych kwestii środowiskowych, czy kulturowych.