Dzik jest dziki, dzik jest zły... – nowelizacja Prawa łowieckiego a nieruchomości

Nieruchomości | 5/2017
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
Aleksandra Makarucha
Dzik jest dziki, dzik jest zły... 
 – nowelizacja Prawa łowieckiego a nieruchomości

Prawo wykonywania polowania, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, na cudzym gruncie wchodzącym w skład obwodu łowieckiego, niepowiązane z obowiązkami w zakresie informowania właścicieli tych nieruchomości, stanowi istotne ograniczenie prawa do korzystania z przedmiotu własności z wyłączeniem innych osób. Obecnie obowiązująca ustawa – Prawo łowieckie została uchwalona ustawą z dnia 13.10.1995 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2168; dalej PrŁowU). W dniu 22.6.2016 r. przyjęto gruntowaną nowelizację ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1082; dalej ZmPr­ŁowU), która w istotny sposób zmienia dotychczasowe zasady dotyczące ustalania odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Zgodnie z założeniami ustawy nowelizującej, nowe zasady miały obowiązywać od 1.1.2017 r., jednakże w dniu 2.12.2016 r., na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. 2016 r. poz. 1984) przewidziano, że wejdzie ona w życie dopiero z dniem 1.1.2018 r. To jednak nie koniec zawirowań prawnych związanych z nowym PrŁowU. W dniu 15.11.2016 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (czyli dotyczący tej nieobowiązującej jeszcze nowelizacji ustawy z 22.6.2016 r.). O ile założenia uchwalonej ustawy z 22.6.2016 r. wprowadzają istotne zmiany w procesie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód sporządzonych przez zwierzęta łowne, to założenia projektu ustawy zmieniającej, dotyczą przede wszystkim kwestii praw właścicieli nieruchomości, na których ma powstać obwód łowiecki lub na których ma być przeprowadzane polowanie. Planowana zmiana związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10.7.2014 r. (P 19/13, opubl. Dz.U. z 2014 r. poz. 951), w którym TK wskazał, iż obecne przepisy niewłaściwie chronią prawa właścicieli nieruchomości, na których ma powstać obwód łowiecki, bądź ma być prowadzone polowanie. Porządkując temat, wskazać należy, że:

– obecnie obowiązująca wersja PrŁowU (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2168) obowiązywać będzie do 31.12.2017 r.; – od dnia 1.1.12018 r. wchodzi w życie ZmPrŁowU (Dz.U. z 2016 r. poz. 1082); – w dniu 10.7.2014 r. zapadł wyrok TK (P 19/13), który prędzej czy później wymusi kolejną nowelizację ustawy.