Dzierżawa nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po nowelizacji przepisów prawnych z 2016 r., 2019 r. i 2020 r., cz. II

Nieruchomości | 11/2020
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.20.11.5
Aneta Suchoń

Aktualne regulacje prawne służą tworzeniu oraz powiększaniu gospodarstw rodzinnych w oparciu o dzierżawę z Zasobu WRSP. Dużo szersza stabilizacja prowadzenia działalności rolniczej na dzierżawionych gruntach rolnych występuje głównie w odniesieniu do gospodarstw rodzinnych. Wynika to przede wszystkim z polityki państwa w zakresie rolnictwa. Podstawę bowiem ustroju rolnego Polski stanowią gospodarstwa rodzinne i ustawodawca stara się wprowadzać regulacje korzystne właśnie dla ich rozwoju. Dlatego zdecydowanie mniejszą stabilizację w tym zakresie odnieść należy w stosunku do dzierżawców wielkoobszarowych.
W drugiej części artykułu przedstawione zostaną szczegółowo zagadnienia odnoszące się do wysokości czynszu dzierżawnego i możliwości jego obniżenia, kontynuacji dzierżawy w przypadku przeniesienia praw i obowiązków dzierżawcy na następcę, śmierci dzierżawcy oraz sprzedaży przedmiotu dzierżawy.