Dopuszczalność zmiany decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 155 KPA

Nieruchomości | 12/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.12.6
Maciej J. Nowak

Postępowanie dotyczące ustalenia warunków zabudowy w niektórych przypadkach bywa bardzo problematyczne dla wnioskodawcy od strony proceduralnej (na marginesie można dodać, że sama ta instytucja budzi sporo wątpliwości z perspektywy ochrony ładu przestrzennego). Nic więc dziwnego, że po uzyskaniu inwestycji inwestor niechętnie wracałby do tego postępowania. Czasami jednak występuje konieczność modyfikacji nawet niewielkich elementów wydanej decyzji. W takiej sytuacji powstaje dylemat, czy uzyskiwać przedmiotową decyzję na nowo, czy skorzystać z instytucji zawartej w art. 155 KPA. Zgodnie z nim decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Czy zatem niniejsza regulacja może zostać zastosowana względem przedmiotowej decyzji?