Dochodzenie roszczeń względem najemcy lokalu użytkowego

Dochodzenie roszczeń względem najemcy lokalu użytkowego

Nieruchomości | 3 (43) marzec 02
Moduł: nieruchomości
Grzegorz J. Tyliński

Umowa najmu lokalu użytkowego powinna zostać tak skonstruowana, aby obie jej strony miały możliwość realizacji swoich celów, jak również zabezpieczenie interesów. Po stronie wynajmującego celem takim jest dochód z tytułu czynszu, jak również pewność, iż lokal taki zostanie mu zwrócony po zakończeniu stosunku najmu. Najemca zazwyczaj zainteresowany jest niezakłóconym korzystaniem z przedmiotu najmu na warunkach określonych w umowie. Zazwyczaj wynajmujący znajduje się w gorszej sytuacji. Realizacja jego uprawnień wymaga bowiem od najemcy działania w postaci czy to terminowego uiszczania czynszu, czy też wydania lokalu po zakończeniu stosunku najmu. Z kolei realizacja interesów najemcy, sprowadza się zasadniczo do nieprzeszkadzania mu w korzystaniu z lokalu, zgodnie z postanowieniami umowy, ze strony wynajmującego. Nie bez znaczenia jest zatem fakt, iż dla dochodzenia roszczeń ze stosunku najmu lokalu użytkowego zazwyczaj łączącego podmioty prowadzące działalność gospodarczą, istotną rolę odgrywa czas, w którym każda ze stron umowy będzie mogła zrealizować swoje uprawnienia.