Definicja budownictwa społecznego

Nieruchomości | 7 [107] lipiec 2007

Na początku czerwca Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT. Projekt rządowej nowelizacji dotyczy art. 146 ust. 1 pkt 2, który w obecnym brzmieniu ogranicza czasowo – do 31.12.2007 r. – prawo stosowania 7% stawki VAT do usług budowlanych.

Na początku czerwca Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT. Projekt rządowej nowelizacji dotyczy art. 146 ust. 1 pkt 2, który w obecnym brzmieniu ogranicza czasowo – do 31.12.2007 r. – prawo stosowania 7% stawki VAT do usług budowlanych.

Ograniczenie to wynika z dokonanych uzgodnień przedakcesyjnych do Unii Europejskiej. Skutek jest taki, że od 1.1.2008 r. stawka VAT na usługi budowlane powinna wynosić 22%.

Zgodnie z regulacjami wspólnotowymi, obniżona stawka VAT może być stosowana wyjątkowo jedynie do tzw. budownictwa społecznego. Wymaga to jednak wprowadzenia na gruncie regulacji krajowych definicji budownictwa społecznego.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów za budownictwo społeczne, a więc takie, do sprzedaży którego stosowana ma być 7% VAT, to budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni użytkowej do 220 m2 i mieszkania w budynkach wielomieszkaniowych do 120 m2. Niższą stawką zostałyby objęte również noclegownie, domy dla bezdomnych oraz część ich remontów.

Projekt zawiera zastrzeżenie, że wszystkie obiekty korzystające z 7% stawki VAT muszą mieć pozwolenie na budowę lub remont. Ta stawka nie byłaby przewidziana dla garaży, miejsc postojowych, basenów, saun, siłowni, solariów. Gdyby budynek mieszkalny miał powierzchnię przekraczającą odpowiednio 220 lub 120 m2, to stawka 22% objęłaby tylko część przekraczającą ustawowe limity. W odpowiednich proporcjach obliczano by również podatek od remontów – inaczej dla 120 lub 220 m2 domu lub lokalu, a inaczej dla ich pozostałej powierzchni.

Definicja budownictwa społecznego nie będzie miała zastosowania do remontów w budynkach dwu- i wielomieszkaniowych. Korzystałyby one ze stawki 7% tylko wtedy, gdy wartość zużytych materiałów nie przekroczyłaby 50% kwoty należnej za remont.

Oprócz wprowadzenia definicji budownictwa społecznego projekt przewiduje także bezterminowe wydłużenie prawa do zwrotu osobom fizycznym części VAT od materiałów budowlanych. Obecne przepisy obejmują tylko wydatki poniesione od 1.5.2004 r. do 31.12.2007 r., a wnioski o zwrot muszą być złożone do 30 czerwca. Po zmianach byłoby to możliwe raz w roku.

W Sejmie znajduje się już inny rządowy projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o VAT, który został poddany już pod obrady Komisji Finansów. Ministerstwo zakłada, że projekt ten zostanie uchwalony i stanie się obowiązującym prawem jeszcze w 2007 r., natomiast projekt ostatnio przygotowany wejdzie w życie 1.1.2008 r.