Czy współpraca z lekarzami uprawnia do niższego podatku od nieruchomości?

Nieruchomości | 4/2020

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10.1.2020 r. (I SA/Wr 725/19) zajął stanowisko w sprawie obniżonej stawki podatku od nieruchomości wykorzystywanych na potrzebę świadczenia usług zdrowotnych. W rozstrzyganym sporze chodziło o ustalenie, jakie przesłanki powinny być spełnione, by można było skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 10.1.2020 r. (I SA/Wr 725/19) zajął stanowisko w sprawie obniżonej stawki podatku od nieruchomości wykorzystywanych na potrzebę świadczenia usług zdrowotnych. W rozstrzyganym sporze chodziło o ustalenie, jakie przesłanki powinny być spełnione, by można było skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).
Do konfliktu doszło pomiędzy skarbówką, a firmą prowadzącą dom seniora. W zakresie usług świadczonych przez spółkę znajdowała się całodobowa opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi oraz przewlekle chorymi. Dom seniora był prowadzony w obiekcie kiedyś pełniącym funkcję szpitala, ale usługi zdrowotne były realizowane tylko w części budynku. Choć firma nie widnieje w rejestrze podmiotów leczniczych, świadczone przez nią usługi są wykonywane przez profesjonalistów – lekarzy, pielęgniarzy, rehabilitantów, którzy współpracują ze spółką. W związku z takimi okolicznościami firma chciała zasięgnąć informacji, w jakim zakresie może skorzystać ze stawki podatku od nieruchomości związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i skierowała stosowne pytanie do organu podatkowego. Fiskus odpowiedział, że by firma mogła zastosować preferencyjną stawkę daniny, powinny zostać spełnione dwa warunki: budynek lub jego część muszą pozostawać w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, a dodatkowo budynek ten powinien być zajęty przez podmiot uprawniony do udzielania tych świadczeń. Organ oparł swoje stanowisko o dotychczasowe orzecznictwo w podobnych sprawach. Ponieważ w omawianej sytuacji spółka nie była uprawniona do świadczenia usług leczniczych, a jedynie współpracowała z osobami posiadającymi takie uprawnienie, w opinii skarbówki nie miała prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku. Firma zaskarżyła powyższą interpretację, jednak WSA we Wrocławiu oddalił ją w całości i podtrzymał w mocy stanowisko fiskusa.