Czy sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu podlega VAT?

Nieruchomości | 12/2015

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do łódzkiej Izby Skarbowej zwrócił się przedstawiciele urzędu miasta. Nie mieli oni pewności, czy transakcja sprzedaży nieruchomości ich użytkownikowi wieczystemu powinna zostać opodatkowana VAT.

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do łódzkiej Izby Skarbowej zwrócił się przedstawiciele urzędu miasta. Nie mieli oni pewności, czy transakcja sprzedaży nieruchomości ich użytkownikowi wieczystemu powinna zostać opodatkowana VAT. Wątpliwości na tym tle powstały na skutek wyroku TK z 10.3.2015 r. (K 29/13), w którym orzeczono, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z 28.7.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 konstytucji, a ponadto: a) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji, b) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, nie jest niezgodny z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji. Przed ww. orzeczeniem (tj. do 10 marca) przekształcenie na własność nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej było możliwe i nie podlegało opodatkowaniu VAT. Na skutek powyższego wyroku aktualnie jedyną podstawą do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu stanowią następujące przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.):
1) art. 32 ust. 1 (nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z następującymi zastrzeżeniami:
a) nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody; takiej zgody nie wymaga sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, o których mowa w art. 51 ust. 2 i art. 57 ust. 1), b) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego);
2) art. 37 ust. 2 pkt 5 (nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego).
Urzędnicy chcieli uzyskać od Fiskusa informację, czy jeśli sprzedadzą nieruchomość spółce akcyjnej, będącej dotychczas użytkownikiem wieczystym, to czy transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Ich zdaniem nie powinno do tego dojść, bowiem w myśl art. 7 ust. 1 VATU czynność ta nie stanowi przeniesienia prawa do dysponowania gruntem jak właściciel – spółka już wcześniej posiadała takie prawo. W interpretacji z 2.11.2015 r. (IPTPP2/4512 – 493/15– 4/PRP) Dyrektor IS w Łodzi zgodził się z opinią urzędników, uznając przy tym, że sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego jest w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.